Schliessen

Casafair Logo

Sek­tio­nen

Wir sind in Ihrer Nähe. Hier fin­den Sie wei­tere Infor­ma­tio­nen zu unse­ren ein­zel­nen Sek­tio­nen:

Für Adress­än­de­run­gen wen­den Sie sich bitte an das Zen­tral­se­kre­ta­riat: 031 311 50 55, oder unter die­sem Link.

Cas­a­fair Mit­tel­land

Bern, Solo­thurn, Aar­gau, Wal­lis, Frei­burg

Cas­a­fair Nord­west­schweiz

Basel-Land­schaft, Basel-Stadt

Cas­a­fair Ost­schweiz

Appen­zell i.R., Appen­zell a.R., Fürs­ten­tum Liech­ten­stein, Gla­rus, Grau­bün­den, St.Gallen, Schaff­hau­sen, Thur­gau

Cas­a­fair Zen­tral­schweiz

Obwal­den, Nid­wal­den, Uri, Luzern, Zug, Schwyz

Cas­a­fair Zürich

Zürich

HabitatDurable Neu­châ­tel

Neu­châ­tel

HabitatDurable Suisse romande

Fri­bourg, Valais, Vaud, Jura, Jura-Berne, Genève

Cas­a­fair Svizzera Ita­liana

Ticino

Bildquelle

  • Idyl­lic Land­s­cape Of Swiss: LeeYiuTung/iStock
  • Basel, Swizter­land Muns­ter Cathe­dral: emicristea/iStock
  • Sankt Gal­len Luft­bild: stylephoto/iStock
  • Lucerne Pan­orama City Sky­line And Cha­pel Bridge, Lucerne (Luzern), Switz­er­land: Wongchum/iStock
  • Zurich Down­town, Switz­er­land: ZinCat/iStock
  • Neu­cha­tel Old Town Buil­ding Pan­orama View: xenotar/iStock
  • Aerial View Of Leman Lake Geneva City In Switz­er­land: sam74100/iStock
  • Land­s­cape Pic­ture Of Cas­tel­grande Over The City Of Bel­lin­zona: NDStock/iStock

Werbung